جزوه ادبیات فارسی عمومی مخصوص دانشجویان

مطالب دیگر:
485-تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح مقاطع بتن مسلح به كمك مركز سفتی487- تحلیل شكنندگی خطوط لوله ی مدفون در برابر اثرات انتشار امواج زلزله486- ارزیابی عملكرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل دینامیكی غیر خطی افزایشی488- ارائه الگوی بارگذاری اصلاح شده در تحلیل استاتیكی خطی489-معرفی و تحلیل پارامترهای یك منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی490- تحلیل عدم قطعیت كمی و كیفی جریان رودخانه با استفاده از روش كاپولا (Copula)491- عیبیابی سازهها با استفاده از تحلیل حساسیت در برابر زلزله های مصنوعی با اندازگیری شتابهای سازهای492- تحلیل فراوانی سیل سه متغیره با استفاده از تابع مفصل خانواده Plackett ، برآورد پارامتر ها با استفاده ازالگوریتم ژنتیك) GA493-تحلیل دینامیکی اندرکنش شمع - خاک روانگرا - سازهمجموعه داستان کاردستی نقاشی شعر کودکانمتن کامل مقالات همایش اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار-190 مقالهکتاب ریاضی مهندسی دکتر محمد صادق معتقدی7-تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI8- تحلیل پایداریتونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا9- تحلیل نیروهای داخلی پوشش تونل با تاكید بر اندركنش زمین - پوشش10- ارزیابی پتانسل مچاله شوندگی و تعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دوسپری درتونل انتقال آب سبزكوه11- تاثیر حفاری چند مرحله ای تونلها درتوده سنگ ضعیف برمباحث فنی و اقتصادی و نمود آن در مقوله مهندسی ارزش12- ارایه روشهای بهینه انفجار درتونلهای كوچك مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنان13-بررسی حفر تونل و تاثیر نشست زمین برسازه های سطحی مطالعه موردی تونل خط 7 متروی تهران14- ارزیابی تاثیر طول گام حفاری و فاصله بهینه بین جبهه كارهای مختلف حفاری برمیزان نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزا15-طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای16- مقایسه روشهای كف برداری تونلهای آبرسان سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا17-بررسی روش اجرای تزریق تماسی در تونل انتقال آب كاشان در شرایط آبدار18- اجرای تونلهای پوش و كند در محیطهای شهری مطالعه موردی تونل راه آهن تهران - تبریز19- تاثیر شرایط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب كرج
جزوه,فارسی,ادبیات,ادبیات فارسی|50662134|smw
با ما همراه باشید با موضوع جزوه ادبیات فارسی عمومی مخصوص دانشجویانpdf


اسکن شده با کیفیت بسیار عالی


دستنویس، خوش خط و خوانا


50 صفحه


مناسب همه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی، غیر دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و...


فهرست مطالب:


جور زبان ها


سلامت خاموشی


محمود و ایاز


پیر صاحب کرامت


پارسای تبریزی


هیبت استاد


فرزند ناهموار


توانگر زاده و درویش بچه


به علت کابین


بانگ دلخراش


قدر سلامت


حطام دنیا


طاقت بینوایی


منت دونان


عطا و لقا


........


.......


.


.


.


چنگیز در بخارا


تحمیدیه


سرای سپنج


پندی آزادوار


اندر بلای سختی


یزدگرد و ماهوی


زال و دختر


پرویز و بهرام چوبین


رباعیات خیام


زاغ و مار


موش آهن خوار


عیب پوشی


زندان دنیا


تولد رستم


پایان کار رستم


اصفهان


خراج در روزگار قباداین جزوه بر اساس کتاب ادبیات فارسی عمومی دکتر اکرم هراتیان نوشته شده است.